NUGRAHENI, R.; KIRANA, G. SWOT Analysis of Hospital Health Services in DKT TK IV Hospital Kediri 2019. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, v. 10, n. 1, p. 756-764, 7 maio 2021.